Referater 2017

Referater fra 2017 bringes i datorækkefølge

Referat fra møde i Frederiksdal-Kragelund Lokalråd tirsdag 10. oktober 19.00 i Kragelund Forsamlingshus

Deltagere: Bodil Thomsen, Jan Jensen, Lone Rosenkvist, Jørn Flemming Hansen, Ejner Rahbek
Afbud: Anne-Marie Lykke

Tilhørere: Der er fire tilhørere

Ordstyrer: Jan Jensen

1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 5 inkluderes punkt 2. Dagsorden i øvrigt godkendt.

2. Nyt fra lokalområdet, bogcafé ? Nyt om Frederiksdal-Kragelund med Kant? Problemerne med fliserne
Bogcafé: Anni har efter sidste møde skrevet tilbage til Jette Sommer på ”Os der bor i Kragelund” og opfordret til, at initiativet fortsætter som et privat initiativ. Jette har forespurgt i Brugsen, men der er ikke plads. Merete Fenger og Bodil Thomsen har arbejdet videre med placering og både skole og plejehjem er positive. Vi diskuterer fordele og ulemper ved plejehjem og skole. Merete og Bodil arbejder sammen med Jette Sommer videre med projektet.

Frederiksdal-Kragelund Med Kant:
Webgruppen er i designfase. Håber at have den første hjemmeside klar først i 2018.
Gruppen til forskønnelse af bymidte: Der er søgt penge fra ”kant-projektet” til en pilepæl. Der er usikkerhed om, hvorvidt vi må placere den på hjørnet af Engesvangvej og Kragelund Møllevej. Gruppen afklarer det. Merete Fenger har talt med Annemette Juhl: hun vil bane vejen for ansøgning om tilladelse og giver besked om, hvor der skal søges.
Vi har fået to bænke – én til Frederiksdal og én til Kragelund. Hvis man sidder på bænken, er det fordi man gerne vil med en bil til Silkeborg.

Velkomstpakken: Der er gang i uddeling. I Frederiksdal er der lavet et stort arbejde med at skaffe klippekort. Det koordineres med Kragelunds velkomstpakke.

Problemer med fliserne i Kragelund By: Der er igen kommet ny byplanansvarlig. Jan kontakter hende med en invitation til at se flisernes tilstand ved selvsyn.

Økonomisk samarbejde mellem Kragelund med Kant projektet og lokalrådet: De 10.000 fra Kant-projektet overføres til Lokalrådets kasserer. Når pengene udbetales, går de til de tre grupper i henhold til det beløb, de har søgt om: velkomstgruppen: 2.000 kr, byfornyelsesgruppen: 5.783,75 og hjemmesidegruppen: 2.216,25 kr.


3. Nyt fra lokalrådsmedlemmerne
Jørn Flemming: Nærdemokratiudvalget har givet Lokalrådet 2.000 kr. Beholdningen er ca. 11.000 kr.
Der er indkommet tilbud om køb af kuglepenne med Lokalrådets navn. Det tager vi ikke imod.

Ejner: har foreslået Christian i Brugsen, at borgere kan hente de varer, de har bestilt på nettet i Brugsen – for at få folk i butikken. Ejner håber på et møde med Christian og hans chef.

4. Valget til nyt lokalråd, kandidater? Skal vi invitere politikere til møde? Program for valgdagen.
Valget til nyt lokalråd, kandidater?: Der er foreløbig to nye kandidater til de fem ledige pladser. Vi efterlyser kandidater igen i Lars´ Nyhedsbrev og arbejder hver især videre med at søge kandidater.

Skal vi invitere politikere til møde?: Vi vælger ikke at afholde vælgermøde.

Program for valgdagen: Der er foreløbig ikke flere kandidater til Lokalrådet end der er behov for. Dermed ser det ikke ud til, at der afholdes valg.


5. Lokale Løsninger. Vil vi være med i DR's projekt med fokus på frivillighed og lokale projekter i anledning af kommunalvalget?
Vi diskuterer om Kant-projektet er en mulighed. Merete ser nærmere på det.


6. Eventuelt
Ejner: Vores nye byansvarlige vil gerne mødes med os vedrørende områdets fremtid. Vi slår ”flisesynet” sammen med dette møde. Det kunne eventuelt også være i forbindelse med et Kant-møde.

Anni: Anni spørger til status på Lokalrådets nye mailadresse. Status er, at den fremgår af Lokalrådets hjememside. Ejner giver jette pedersen fra Nærdemokratiudvalget besked.

Arnfred: flere borgere ønsker referat fra Lokalrådsmøder hængt op. Det vil vi gøre.

Næste møde er et overdragelsesmøde til det nye Lokalråd den 12/12-17 kl. 18.30 i Forsamlingshusets lille sal. Jørn Flemming bestiller salen. Jørn Flemming og Anni bestiller lidt mad.

Referent Anni Riemenschneider
Den 10/10-17


Referat fra lokalrådsmøde onsdag den 16. august 2017 kl. 19.00

Hos Jørn Flemming Hansen, Kragelund Skovvej 4

Deltagere: Jørn Flemming Hansen, Jan Jensen, Anni Riemenschneider, Ejner Rahbek og Lone Rosenkvist

Afbud: Anne-Marie Lykke, Bodil Thomsen

 

 1. 1. Godkendelse af dagsorden

  Godkendt.

 1. 2. Nyt fra lokalområdet

Forslag fra borgere om en bytte-bøger-cafe: vi mener ikke, der er plads i Brugsen. Vi diskuterer plejehjemmet, konfirmandstuen og herberget. Anni skriver til Jette Sommer for at få lidt flere tanker om konceptet.


 1. 3. Nyt fra lokalrådsmedlemmerne

 • Indbydelse fra Silkeborg Kommune den 11. september til møde med Samskabelsesudvalget. Anni videresender invitationen til Merete Fenger og Kresten Tue Andersen

 

  1. Jan har undersøgt muligheden for at gør noget ved flisebelægningen i byen. Vores nye byplanlægger Stine Juul Jensen er tilbage fra ferie i september og Jan tager kontakt til hende.

4. Planlægning af valg til lokalrådet i november

    Punktet slås sammen med punkt 5.

 

 1. 5. Kan vi finde ny kandidater til lokalrådet?

Der er fem medlemmer af Lokalrådet, der er ikke genopstiller. Vi vil lave reklame for at finde nye kandidater med en bemærkning om, at der er mulighed for at ændre valgperiode fra 4 til 2 år. Desuden med oplysning om mødefrekvens og rådets opgaver. Det kommende udvalg bestemmer selv mødefrekvens og –form. Ejner laver et udkast til formulering til Lars´ Nyhedsbrev og til ophængning i Brugs, børnehave samt forsamlingshuse i Frederiksdal og Kragelund. Der gøres opmærksom på valget den 31. august til mødet med Kragelund med Kant. Kandidater henvender sig til Lokalrådet.

 

 1. 6. Afsluttende opgaver for nuværende lokalråd?

   Ingen uafsluttede opgaver.

 

 1. 7. Lokalrådets opgaver i forbindelse med projekt Kragelund Med Kant
  Ejner rejser spørgsmålet om, hvordan samarbejdet mellem Lokalrådet og Kragelund med kant skal fungere på sigt, så ildsjælene ikke brænder ud, og så det er tydeligt, hvad de enkelte grupper tager sig af? Lokalrådet er den instans, der tager sig af kontakten til det kommunale forvaltningssystem, mens Kragelund med Kant er en mindre formel græsrodsbevægelse. Vi mener, det har været en fordel, at der har været gengangere i de to grupper. Vi beder Merete om at få et punkt på til Kragelund med Kant-mødet om Lokalrådsvalget, hvor Ejner orienterer om valget og Lokalrådets arbejde. Vi diskuterer spændende ideer til den fremtidige organisation med muligheder for snitflader mellem Lokalråd og Kragelund med Kant.

8. Sidste mødedatoer i Lokalrådet?

     Den 10. oktober kl.19.00. Sted besluttes senere.

     Den 12. december kl. 19. Sted besluttes senere.

9. Eventuelt

    Intet til dette punkt

 


Dagsorden til lokalrådsmøde mandag den 15. maj 2017 kl. 19

Kragelund Forsamlingshus, efter møde med Nærdemokratiudvalget 17-19

Deltagere: Lone Rosenkvist, Jørn Flemming Hansen, Jan Jensen, Anni Riemenschneider, Bodil Thomsen og Ejner Rahbek

Afbud: Anne-Marie Lykke

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Opsummering af mødet med Nærdemokratiudvalget

Positivt møde, hvor Lokalrådet giver udtryk for både Lokalrådets og Kragelund med Kants arbejde. Vi giver fra Lokalrådet udtryk for, at ideen med Lokalråd og Nærdemokratiudvalg er rigtig positiv.

 

Lokalrådet giver udtryk for at det har været en positiv oplevelse med Kragelund med Kant, hvor tingene er sket hurtigt. I modsætning til det er det et langsommeligt, vedholdende arbejde at arbejde med det politiske system, for eksempel byggeri!

Der er penge at søge ved Nærdemokratiudvalget for foreninger og Lokalrådet til lokalt forankrede projekter/arrangementer. De giver typisk 50/50 med de 50 % finansieret ved fonde og lignende.

På mødet talte vi om, at der er givet praj til kommunen om, at flisebelægningen i byen er meget dårlig. Men der er ikke sket noget. Jan kontakter vores byplanansvarlige Torsten med henblik på, hvad vi kan gøre for at udbedre det.

3. Nyt fra lokalområdet, for eksempel om indvielse af den ny hal og nybyggeri.

Lokalrådet overrakte gave på 2000 kr. ved Halindvielsen. Vi er enige om at det er en rigtig dejlig hal, som vi glæder os til at tage i brug.

4. Orientering fra mødet i Bøllingsø lokalrådsgruppen og Bøllingsøkonferencen (Ejner og Lone)

Bøllingsø-lokalrådsgruppen: Solsejl over bord-bænke sættes op på Fundersiden – lokalrådsgruppen skal passe det. Forslag om ½ træstamme som bænke – sættes op af Naturstyrelsen Midtjylland. Ønske om toiletter imødekommes ikke. Piktogrammer og QR-koder overvejes. Fugletårne imødekommes ikke. Naturstyrelsen er glade for den formaliserede kontakt til Lokalrådsrepræsentanterne.

         Lone deltog efterfølgende i Bøllingsøkonference – se vedhæftede referat.

5. Kragelund med Kant

Ejner: webgruppen mødes den 22. maj med IT-kyndige folk. Der er kommet gode nye eksperter med i gruppen.

Bodil: Bymidten: priser på træer er indhentet. Pilepælen er forhåbentlig klar til bryggeriets sommerfest. Stier er ved at blive etableret i Vandværksskoven. Låge til Helledammen bliver taget op i Kirkegårdsudvalget – de er positive.

Jørn Flemming: velkomstpakken: der er kommet gode kræfter med sammen med Merete til at opsøge nye borgere. Det er ikke kommet i gang endnu.

6. Fælles mailadresse

Ejner har fået den nye mailadresse. Han sender den til Jette Pedersen fra Silkeborg Kommune og til Lone, så den kommer på hjemmesiden.

7. Lokalrådsvalget i november

Navne skal afleveres til Lokalrådet senest 30 dage før valg – offentliggøres 14 dage før. Hvis valgperioden skal ændres til 2 år skal der laves en vedtægtsændring. Vi aftaler at holde et arrangement med oplæg af f.eks. Jørn Møller (Jørn Flemming spørger ham og ved positivt svar kontakter han Nærdemokratiudvalget for betaling) Om landsbyernes fremtid, opstilling af kandidater og afstemning om vedtægtsændring for valgperioden. Arrangementet afholdes sidst i september eller først i oktober.

         Jan, Jørn Flemming, Anne-Marie og Anni går af.

8. Næste mødedato

    Den 16. august kl. 19 hos Jørn Flemming.

 

9. Eventuelt og nyt fra medlemmerne

Hvornår skal der flages ved de nye flagstænger? Når der er fælles arrangementer i byen såsom cykelløb, Bryghusets sommerfest og lignende. Lokalrådet sørger for opsætning. Vi ønsker ikke, at private kan bruge flagene, da vi har bekymring for, at de ikke kommer ned igen.

Turistbrochurer i Brugsen? Holdere og brochurer er tilsyneladende væk. Vi efterlyser dem hos Kristian

Offentliggøre dagsorden til lokalrådsmøder? Dagsorden offentliggøres i Lars Faarups Nyhedsbrev.

Referat lokalrådsmøde den 5. april 2017 kl. 19.30

Sted: Kragelund Møllevej 24

Deltagere: Lone Rosenkvist, Jørn Flemming Hansen, Jan Jensen, Anni Riemenschneider,
Bodil Thomsen, Anne-Marie Lykke og Ejner Rahbek

Afbud: Jan og Anne-Marie

Tilhørere: Marianne Lund Nielsen og Birgit Ginnerup
 
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Godkendelse af referat fra Stormødet
Godkendt.

Evaluering og opfølgning på Stormødet
Enighed om et godt møde. Der var kun få unge, der deltog - det er en udfordring, vi må arbejde med. Der er forskellige forslag til, hvordan vi får de unge i tale, blandt andet at skrive og opfordre de unge til at byde ind med, hvad Lokalrådet kan gøre for dem. Det var også positivt, at der var en del Frederiksdal-borgere, der deltog.

Møde med Nærdemokratiudvalget den 15. maj
Jørn Flemming booker den lille sal i forsamlingshuset. Anni giver Nærdemokratiudvalget besked om sted.

Fælles mailadresse til Lokalrådet
Vi er i tvivl om, hvorvidt alle kan have administrationsrettigheder i en g-mail. Frederiksdal Forsamlingshus har netop oprettet en g-mail og Birgit Ginnerup undersøger, om der er rettigheder for alle, der er tilknyttede. Arbejdet med web-portal fortsætter i Kragelund med Kant.

Status på Kragelund med kant
Merete Fenger har i dag udsendt en mail med navne på medlemmerne i de forskellige grupper. I fht. status henvises til referat fra stormødet. Velkomstpakken er lige på trapperne. I Frederiksdal er en lille gruppe i gang med at etablere sig med henblik på at gå med i Kragelund med kant.

Lokalrådsvalg i November
Til næste møde den 15. maj har Jørn Flemming nærlæst Lokalrådets vedtægter med henblik på, hvornår en kandidatliste skal være klar. Flere af Lokalrådets medlemmer overvejer ikke at genopstille.

Næste mødedato
Den 15. maj efter mødet med Nærdemokratiudvalget.

Nyt fra medlemmerne
Ejner: Kragelund med Kants stigruppe barsler snart med et produkt. Der arbejdes med Webportalen. Ejner har tanker om, hvordan der kan søges midler fra f.eks. Landdistriktspuljen. Gjern har fået et stort beløb.
Anni: Trafiksikkerhedsplan er i høring - skal vi sende ønsker til Trafiksikkerhed igen? Ja, det enes vi om.
Annemarie har sendt et punkt vedrørende flagstænger ved indfaldsvejene: De eksisterende stænger er i en forfatning, hvor en del er rådne.
Anne-Marie foreslår, at der bevilliges penge til at købe nye stænger for.
Hun har talt med Flagstangsfabrikken, som kan levere 8 stænger, klar til opsætning, til 4.610kr +250kr i fragt. Vi beslutter, at der skal købes 12 stænger, så der er til både Kragelund og Frederiksdal. Flagene er hos Knud Erik.

Eventueltt
Skal vi give noget til Halåbningen? Vi enes om at give 1500 kr.
Vi vil fremover annoncere Lokalrådsmøderne i Lars Faarups Nyhedsbrev.

   

Referat fra Stormøde i Kragelund Forsamlingshus
Torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00

Velkomst v. Lokalrådets formand Jan Jensen
Jan Jensen bød velkommen til de ca. 65 fremmødte. Han foreslår Jørn Flemming Hansen fra Lokalrådet som dirigent. Ingen andre forslag.

Formandens beretning

Jan Jensen præsenterede de områder, Lokalrådet har arbejdet med det forgangne år:
Kommuneplan 2017-2018: ønsker indsendt i fht. muligheder for byudvikling
Plan for drift og ansvar for hjertestarter ved Kragelund Forsamlingshus
Trafiksikkerhed: indgivet ønske om større sikkerhed på Sinding Hedevej, Frederiksdalvej og vestlige strækning af Engesvangvej
Initiativ til genopstribning af 2 minus 1-vejene Kragelundvej og Buskhedevej
Samarbejde med lokalrådene i Funder og Engesvang om Bøllingsø
Kragelund med Kant-projekt skudt i gang
Deltagelse i Halgruppen
Ønsker til den nye buskøreplan indsendt
Arbejdet med mulighederne for byudvikling fortsætter
Beretning godkendt.    


Fremlæggelse af regnskabet
Jørn Flemming Hansen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.


Valg af revisor og revisorsuppleant
Poul Arne Danielsen blev genvalt som revisor og Lars Faarup som suppleant.


Hvordan bliver vi mere synlige i Midtjyllands Avis v. Hans Krabbe, chefredaktør v. Midtjyllands Avis

Hans Krabbe startede med at spørge salen, om Avisen er for dyr, kommer for sent og har for mange stavefejl. Der blev svaret ja til alle tre ting og så behøvede man ikke tale mere om det! MJA er et selvstændigt bladhus med 200 medarbejdere og 10.000 abonnenter – en veldrevet forretning i samarbejde med Herning Folkeblad. Nytænkning om avisen er, at det fra at have været et traditionelt mediehus fremover vil være et relationshus, der understøtter aktiviteter i Silkeborg Kommune bl.a. ved at arrangere foredrag, rejser osv. Hans Krabbe præsenterede Klaus, der arbejder på et projekt med fokus på at skabe kontakt til lokalområder, herunder at gøre Frederiksdal-Kragelund mere synlig. Et nyt tiltag er at genindføre meddelerfunktionen.
Fra salen kom spørgsmål til tanker om MJA og ekstraposten. Hans Krabbe svarede, at Ekstraposten er annoncefinansieret med forbrugerstof og MJA er lokalproduceret journalistik.

Kommuneplan 2017 – 2028 Oplæg og debat v. Lars Faarup, Plan-, Miljø- og Klimaudvalget samt Torsten Sand Christensen, byplanansvarlig, Teknik- og Planafdelingen
Derudover deltog fra byrådet og Vej- og trafikudvalget Gitte Willumsen samt natur- og miljøchef Morten Jespersen.
Torsten fremlagde generelt om Kommuneplanen. Specifikt for Frederiksdal-Kragelund blev nævnt, at der er mulighed for detailhandel i Kragelund Midt. Han præsenterede Lokalrådets ønsker om forbedret trafiksikkerhed på Sinding Hedevej, om at få sat gang i randbebyggelsen og om at bevare områder i lokalplanen med mulighed for udstykning af byggegrunde. Randbebyggelsen har Lokalrådet arbejdet for de sidste 12 år men nu ser det ud til at være tæt på, at der kan bygges 6-10 almene boliger på grunden. Kommunens ejendomsafdeling arbejder på dialog med ejer om køb af grunden. Derefter skal en kvote til alment boligbyggeri meddeles af Økonomi- og Erhvervsudvalget. I lokalplanen indgår et areal til anlæggelse af torv – bevilling hertil skal gives af Byrådet.
I Kragelund er der en restrummelighed for boliger på 8 HA; det forventede behov er 4 HA over de næste 12 år. Der er netop gået et byggeri af 21 rækkehuse i gang på Kragelundtoften.

Der blev talt om grundvand og drikkevandsinteresser i området som en barriere for, at der kan udstykkes nye grunde.  Generelt betragtes byområder som mere grundvandsforurenende end landbrugsområder men nye regler betyder, at reglerne for byggeri i områder med særlige grundvandsinteresser er lempet. Konkret betyder det, at der for rammeområde 20-B-08, efter ansøgning fra grundejer, kan laves ny grundvandsvurdering, der kan udmunde i ny lokalplan, der tillader byggeri af alm. parcelhuse.

En tilhører fra salen orienterer om, at Kragelund Vandværk har en 144 meter boring, så det er fremtidssikret og vandet er ikke forurenet.
En anden tilhører spørger til muligheden for rundkørsel i krydset Engesvangvej – Kragelundvej – Sinding Hedevej. Dette besvares med et klart nej – det vil kræve mere plads.

I fht. Trafiksikkerhedsplanen er der ingen problemområder udpeget i lokalområdet.


Kragelund med kant v. Merete Fenger
Merete præsenterer projektet, der også er formidlet i Frederiksdal med 33 tilhørere. Projektet er en udløber af Silkeborg Kalder mhp., hvad vi kan gøre i lokalområdet for at få flere tilflyttere. De foreløbige resultater er en folder om Kragelund, der ligger hos samtlige ejendomsmæglere i Silkeborg. Derudover er der arbejdet for mere synlighed i dagspressen, bl.a. er Merete Fenger og Anni Riemenschneider blevet meddelere. Et tredje konkret resultat er en Velkomstpakke til tilflyttere med info om Frederiksdal-Kragelund samt et klippekort med små ”gaver” fra byens foreninger og handlende. Af igangværende ting arbejdes med forskønnelse af bymidten, infostander, træskulpturer, webportal, fælles vandre- og cykelture, åben by-dag, byskov som oplevelsesområde ….
Det er således et projekt, der skal holdes i gang over tid.

Indlæg om Kragelund Svømmebad
Kasserer Anja Vindum fremlagde regnskabet. Efter 2015-regnskabet, som var dårligt, er Anja glad for at kunne sige tak til Silkeborg Kommune for et årligt tilskud på 50.000 kr. Til gengæld har svømmebadet lovet at holde omkostningerne nede og skabe større omsætning. Der er lokale sponsorer, der bakker op, men der er mange om buddet og sponsorindtægterne er faldende. Derfor ligger der et arbejde forude med dels at finde nye sponsorer dels t finde alternativer til, hvad svømmebadet kan bruges til.
I 2016 er udgifterne faldet til 67.000 kr. mod 94.000 i 2015. En god maj måned var positivt for salg af sæson- og familiekort. Det årlige underskud blev, grundet afskrivning på 95.000 kr., på 64.000 kr.- så før afskrivning et overskud.
I 2017 åbnes svømmebadet den 12. maj.

Anja efterlyser flere til bestyrelsen. Formand Morten Hogland træder ud, så bestyrelsen er uden formand.

 
Indkomne forslag (skal være lokalrådsformanden i hænde senest den 1. marts)
Ingen indkomne forslag.

Evt.
Morten Urenholdt og Henrik Andersen fra FK Motion fortæller om deres dialog med kommunen om at færdiggøre ”dækket” over hallens omklædningsrum mhp. at de må disponere over en del af de 260 m2 til in-door cycling og andre fitness-aktiviteter. De er i samarbejde med DIF og DGI om foreningsfitness og uddannelse af instruktører.
Det vil kræve en investering på 500.000 kr,. som skal søges hjem. Fra salen var der positive tilkendegivelser mht. at bruge et sådant lokalt fitnesslokale.

Fra salen blev Lokalrådet opfordret til at arbejde for trafiksikkerhed ved skolen, f.eks. at undersøge muligheden for 40 km/t.

Der blev spurgt til, at Lokalrådet finansierer drift af hjertestarter i Kragelund og ikke i Frederikdal. Dette begrundes med, at Lokalrådet var med fra starten af indsamlingen til hjertestarteren i Kragelund – i Frederiksdal skete det på eget initiativ. Lokalrådet opfordrer Frederiksdalborgerne til at oplyse hvilke udgifter, der er forbundet med hjertestarteren i Frederiksdal. Lokalrådet vil derefter tage beslutning om, hvorvidt de kan overtage ansvaret for drift og vedligeholdelse.

Lokalrådets formand afslutter mødet med, at det er valgår og dermed også valg til Lokalrådet. Da der er flere nuværende medlemmer, der overvejer ikke at genopstille, opfordrer han både Kragelund- og Frederiksdalborgere til at stille op som kandidater.
Lokalrådets møder er åbne for offentligheden og de vil blive annonceret i Lars Faarups Nyhedsbrev.

Referent Anni Riemenschneider

Referat fra lokalrådsmøde onsdag den 18. januar 2017 kl. 19.30

Sted: Bodil Thomsen, Bøllingsøgårdvej 1, 8600 Silkeborg

Deltagere: Lone Rosenkvist, Jørn Flemming Hansen, Jan Jensen, Anni Riemenschneider, Anne-Marie Lykke, Bodil Thomsen og Ejner Rahbek

Ordstyrer: Jan Jensen

 1. Godkendelse af dagsordenen.

Dagsorden godkendt.

 1. Stormødet 28. marts. Status for planlægningen?

Vi beslutter, at datoen bliver den 16. Marts kl. 19.00.

Anni giver besked om tidspunktet til Kommunen. Vi ønsker en politiker, der ved noget om lokalområdet og byggeplanerne.

Anni, Annemarie og evt. Jan deltager i mødet den 25. januar med kommunen om generel planlægning af borgermøderne.

Jørn Flemming bestiller forsamlingshuset.

Annemarie køber øl, vand, kaffe, te og småkager. Vi laver kaffe og te i Forsamlingshuset.

Jan laver et indlæg til Lars Faarups Nyhedsbrev med oplysning om dato. Dagsorden følger, når oplægsholderne er på plads.

Punkter til Stormødet:

 • Kommuneplan v. repræsentanter fra Silkeborg. Anni kontakter kommunen.

 • Hvordan bliver vi synlige i Midtjyllands Avis v. Hans Krabbe. Jørn Flemming kontakter

 • Planer for byggeri v. Laban Arkitekterne. Jørn Flemming kontakter

 • Kragelund med kant v. Kresten Tue Andersen/Merete Fenger. Jørn Flemming kontakter

 • Svømmebadets beretning. Anni kontakter

 • Lokalrådets regnskab v. Jørn Flemming

 • Formandens beretning

 1. Byggeri i Kragelund, status.

Der er tre mulige byggeplaner i spil. Det ene på kommunens tomme grunde på Engesvangvej, hvor Silkeborg Boligselskab tidligere har været nævnt som bygherre. Det andet et byggeri med Laban Arkitekterne som bygherre. Det tredje på privat lodsejers grunde, der tidligere har været omfattet af byggerestriktioner pga. særligt følsomt grundvandsområde. Hvorvidt planerne føres ud i livet, bliver vi forhåbentlig klogere på på Stormødet den 16. marts.

 1. Kragelund med kant, hvordan går det? Skal Lokalrådet gøre mere?

Der er planlagt møde med grupperne den 2. februar om det videre forløb. Kommunens folk er nu ude af projektet, så det er grupperne selv, der skal holde projektet i gang. Vi deltager på lige fod med de øvrige deltagere.

 1. Møde i Bøllingsøgruppen torsdag 19. januar, ønsker fra Lokalrådet for arbejdet.

Lone og Jørn Flemming deltager. De tre lokalråd omkring søen deltager. Vi mener, der skal arbejdes med skiltning og flere naturlige siddepladser. Der kan også arbejdes med at søge penge til Kløversti på Kragelund-siden. På mødet vil Lone og Jørn Flemming afklare formålet med gruppen.

 1. Status for arbejdet med fælles mailadresse, aktivitetsportal, foreningsportal, facebookside

         Ejner har undersøgt, at det ikke er dyrt at købe et domæne. Ejner undersøger videre, hvad mulighederne  er.

Ejner har undersøgt, hvad andre lokalråd gør. Der er et meget broget billede af dette – nogen hjemmesider er meget statiske og nogen meget dynamiske. En flot, levende hjemmeside er Alkens - det er sandsynligvis et stort arbejde at holde den så aktiv.

En gruppe under Kragelund med Kant arbejder med en fælles portal til Kragelund. Vi afventer resultatet af dette.

 1. Trafiksikkerhedsplanen, Annis skrivelse indsendt.

Vi har argumenteret for øget trafiksikkerhed på Sinding Hedevej, Frederiksdalvej og Engesvangvej. Anni rykker Gitte Merstrand for et svar.

Der er høring på Midttrafiks nye køreplaner frem til den 22. januar. Vi har forud for høringsfasen indsendt tre ønsker. Det ser ud til, at ønsket om forbedret forbindelse i forbindelse med konfirmandundervisning er imødekommet. De øvrige er ikke.

Anni sender de indsendte høringssvar til Lone, der lægger dem på hjemmesiden.

 
 1. Nye LRmedlemmer på listen?

Bodil og Ejner er ikke opført på oversigten over Lokalrådets medlemmer på hjemmesiden. Det bliver de.

Vi taler i forbindelse med spørgsmålet om genopstilling til Lokalrådsvalget til November om, at strukturen for Lokalrådet måske kommer til at se anderledes ud. Vi er i en periode med stor borger-aktivitet i forbindelse med Kragelund med kant.

 1. Næste mødedato?

Den 5. april kl. 19.30 hos Anni.

 1. Evt. og nyt fra medlemmerne.

Jørn Flemming: Vi har fået det kommunale tilskud på 6.000 kr. Beholdningen er 22.454 kr. og der er ingen udestående.

Annemarie foreslår, at Lokalrådet bruger nogen af pengene til at sætte flagstængerne, der står ved indfaldsvejene, i stand alternativt køber nye. Annemarie undersøger priser til næste møde.

Ejner: har snakket med Regionschefen for Coop. P.t. bliver varer fra Coopmad, bestilt på nettet, leveret direkte hjemme hos bestiller. Er interesseret i et projekt, hvor det leveres til Brugsen, så det giver anledning til at borgerne kommer I Brugsen.