Referater 2016

Her bringes fortløbende årets mødereferater

 

Referat fra lokalrådsmøde onsdag den 30. november 2016 kl. 18.00
Sted: Kragelund Skovvej 4

Deltagere: Lone Rosenkvist, Jørn Flemming Hansen, Jan Jensen, Anni Riemenschneider,
Bodil Thomsen og Ejner Rahbek
Afbud: Anne-Marie Lykke

Vi starter mødet med at sige velkommen til Ejner Rahbek.

Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt.

Nyt om de tomme grunde inde i Kragelund?
Punktet er overgået fra sidste møde – men er måske uaktuelt?
Sidste nyt er, at der nu bliver bygget lejeboliger på det grønne areal mellem plejehjemmet og Engesvangvej. Det betyder, at vores oprindelige plan med opsætning af bordbænke-sæt og beplantning ikke længere er aktuel. På det grønne areal på den anden side af Engesvangvej ved Forsamlingshuset er der planer om en krydderurtehave.

Ved Kragelundtoften har arkitektfirmaet Laban byggeplaner med leje-, andels- og ejerboliger på 100 m2. Vi taler om, at der mangler lidt større boliger til børnefamilier.

Den tredje mulighed for byggeri er, at der er en sandsynlighed for salg af byggegrunde til parcelhuse. Det har hidtil ikke været tilladt at bygge andet end sokkelhuse på grund af særlige grundvandsforhold, men det tyder på, der er en tilladelse på vej til almindelige parcelhuse.

Fælles mailadresse til Lokalrådet?
Hvor langt er vi?
Lone har undersøgt, om vi kan lave en mailadresse knyttet til vores hjemmesides domæne. Det er, ifølge den ansvarlige fra Silkeborg Kommune, ikke muligt. Vi vil i stedet undersøge prisen på et domæne, hvor vi kan oprette en fælles mailadresse. Ejner undersøger dette. På næste møde aftaler vi nærmere om, hvordan vi organiserer det.

Vi diskuterer muligheden for at lave en praktikportal fælles for alle foreninger i Kragelund, hvor aktiviteter kan offentliggøres. En anden mulighed er at lave en facebookprofil til dette. Meningerne er delte om fordele og ulemper. Vi er dog enige om, at det skal administreres stramt – og hvem kan gøre det? Vi afventer, hvad der bliver talt om den 13. december til workshoppen i Kragelund med Kant (se næste punkt).

Status på Kragelund med Kant
Kragelund med Kant er et spændende projekt, som Lokalrådet, lokale borgere og Silkeborg Kommune er i gang med. Projektet har fået stor opbakning. Der er ideer om forskønnelse af bymidten og udnyttelse af naturen på mange fronter. Der er forslag om en dag med Åben By med forskellige aktiviteter og der er planer om at systematisere en måde at byde tilflyttere velkommen på. Merete Fenger fik til opgave at kontakte Midtjyllands Avis med henblik på at gøre Kragelund mere synlig, ligesom hun skulle arbejde med at portrættere familier i forskellige livsaldre, og hvad der er deres fortælling om at bo i Kragelund. Kommunikation via en fælles webportal er også én af ideerne. Vi taler om, hvorvidt en Facebook-profil, kan bruges til det.

Næste Kant-møde er den 13. december kl. 19 i Forsamlingshuset, hvor vi deltager så mange som muligt.

Stormøde 2017
Oplægsholdere, tid og sted?
Stormødet afholdes i Forsamlingshuset. Følgende punkter, udover de faste med formandens beretning og fremlæggelse af regnskab, er relevante til dagsordenen:
Valg til Lokalråd i efteråret 2017
Synlighed i Avisen ved chefredaktør fra Midtjyllands Avis Hans Krabbe
Opsamling på Kragelund med Kant med de lokale tovholdere og/eller kommunens tovholdere
Status på byggeri i Kragelund
Kragelund Svømmebads indlæg

Den 13. december taler vi med de lokale tovholdere og de kommunale tovholdere på Kragelund med Kant om at holde oplæg.
Bodil spørger Silkeborg Boligselskab, om de kan sige noget om randbebyggelsen.

Merete Fenger har i forvejen kontakt til Hans Krabbe og arkitektfirmaet Laban, så hun spørger, om de kan og vil deltage.

Dato: 28. eller 29. marts. Der er tilsyneladende ikke arrangementer i Friske Piger eller Kirken de datoer og Forsamlingshuset ser ud til at være ledig. Jørn Flemming reserverer til de to datoer.
dage.

Næste mødedato
Onsdag den 18. januar kl. 19 hos Bodil.

Nyt fra medlemmerne
Jan har fået en mail fra kommunens projekt ”borgernetværk mod ensomhed” med spørgsmål til, om vi gør noget for ældre tilflyttere i lokalområdet og om vi er interesserede i at gøre mere for at forebygge ensomhed blandt ældre i lokalområdet. Forespørgslen kan indgå i den generelle debat, der er i gang om velkomst til tilflyttere (se punktet Status på Kragelund med Kant).

Evt.
Ønsker til cykelfaciliteter: Der er indsendt ønsker til Silkeborg Kommune om prioritering af Sinding Hedevej, Frederiksdalvej og Engesvangvej.

Der indkom ønsker til ændring af buskøreplan fra tre borgere. De er indsendt i et høringssvar til Silkeborg Kommune og Midttrafik.

Referent
Anni Riemenschneider


Referat lokalrådsmøde hos Anne-Marie Lykke

Torsdag den 16. juni 2016 kl. 17.00

Deltagere: Jørn Flemming Hansen, Anne-Marie Lykke, Anni Riemenschneider, Bodil Thomsen, Lone Rosenkvist

Afbud: Jan Jensen
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt. Lone tilbyder at overtage ansvaret for udarbejdelse af dagsorden. Tak for det.

Er der forslag til, hvad Lokalrådets indestående skal bruges til?

Der er et indestående på 16.950 kr. og vi modtager 6000 kr./årligt fra Silkeborg Kommune. Vi bruger 1500 kr. om året til service og vedligeholdelse af hjertestarteren. Forslag til, hvad i kan bruge nogen af pengene til: motionsredskaber til ”dækket” i den nye hal, udendørs redskaber ved hallen, tilskud til skate-boardbane. Vi er enige om at benytte pengene ved den nye hal. Vi afventer byggestart og er opmærksomme på, hvad der viser sig behov for.

Afstribning på 2 minus 1-vejene – Gitte Merstrands svar
På vores henvendelse om, at afstribningen er slidt af flere steder, har Gitte Merstrand svaret, at de har været i dialog med deres afstribningsfirma og vil forsøge med en anden type afstribning, som har en væsentlig større synlighed, refleksion og holdbarhed.  Det forventes, at den nye afstribningstype kan udlægges i juli/august 2016. Gitte Merstrand skriver ikke noget om Kragelundvej/Østerbordingvej. Vi afventer foreløbig og ser, hvad der sker med Buskhedevej.

Trafiktællingen på Sinding Hedevej
Der er lavet trafiktælling på Sinding Hedevej. Vi aftaler at lægge link til trafiktællingen ud på Lars Faarups hjemmeside.

Den lokale video til ejendomsmæglere?
Lone skriver til ejendomsmæglerne med et link til vores hjemmeside med video og turistbrochure.

Fælles mailadresse til Lokalrådet?
Lone undersøger til næste møde, hvordan det kan lade sig gøre.

Næste mødedato
Den 15. september kl. 19.00 hos Lone

Nyt fra medlemmerne

Omdeling af turistbrochurer: Anne-Marie sørger for omdeling til campingpladser og herberg.

Vedr. anlæggelse af torv: Bodil har kontaktet Entreprenørgården og blev henvist til personen, der har ansvar for bænke i Silkeborg Kommune. Ejendomsafdelingen har ansvar for de tomme grunde på Engesvangvej ved Kragelund.  Vi kan afhente 2 bænke og selv gøre dem i stand. Vi får en benyttelsesaftale til det grønne område. Udover bænkene skal området forskønnes. Vi ser på træer hos Lone, pil eller birk, til plantning på de grønne områder.

Anne-Marie: vi skal have link til Forsamlingshusets hjemmeside på vores hjemmeside.

Anne-Marie og Anni: henvendelse fra tidligere byansvarlig Torsten om, at TDCs lejemål på foderstoffen er opsagt. De leder derfor efter ny placering til den 42 meter høje mast og efterlyser om Lokalrådet kan bidrage med ideer til placering. Anni skriver til Torsten for flere oplysninger.

Bodil: gamle flagstænger ved indfaldsvejene; Anne-Marie spørger Erik Willumsen, om vi må tage dem ned eller hvad der skal ske med dem.

Lone: drift af herberget: der skal spares og der skæres ned på rengøring.

Jørn Flemming: var til Bøllingsø-konference den 11. maj. Spændende møde om udviklingsmuligheder ved Bøllingsø, f.eks. bedre skiltning, mere opmærksomhed f.eks. fra Silkeborg Museum med oplysning om findested, guider osv. Tilgængelighed var også et tema med forslag om, at der 3-4 steder blev etableret adgangsmuligheder også for handicappede. Konklusionen blev, at de tre lokalråd Funder, Engesvang og Frederiksdal-Kragelund mødes efter sommerferien mhp. mere konkrete forslag

Evt.

Referat lokalrådsmøde hos Jan Jensen

Onsdag den 27. april 2016 kl. 19.30

Deltagere: Jan Jensen, Jørn Flemming Hansen, Anne-Marie Lykke, Anni Riemenschneider, Bodil Thomsen

Afbud: Lone Rosenkvist

Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt.

Serviceaftale for hjertestarteren.
Anni og Anne-Marie mødes den 2. maj og udfylder serviceaftalen.

Hvordan griber vi det kommende arbejde med Kommuneplanen an? Link, hvor der kan klikkes videre til temaer og lokalområder: http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=4071

Forhøringen går i gang først i maj. Vi beslutter at indsende kommentarer til temaerne ”Plads til vækst”, ”Fleksibilitet i planlægningen” og ”Friluftsstrategi”. Kommentarerne vil gå på mulighederne for vækst i Frederiksdal-Kragelund, herunder mulighederne for at bygge, udbedring af Sinding Hedevej, vigtigheden af at bevare skolen samt kommentarer til at vi ønsker øget fokus på det skønne naturområde vi bor i, herunder forholdene for vandrere, cyklister osv.
Jørn Flemming og Anni formulerer udkast til kommentarer. De sendes til lokalrådsmedlemmerne inden de sendes til kommunen.

Skrivelse vedr. Sinding Hedevej til Vej- og Trafikudvalget??
Der er stort behov for udbedring af Sinding Hedevej. Der er tung trafik efter busrute 35 er omlagt og nu går ad Sinding Hedevej ligesom der er mange lastbiler til og fra grusgrav og Tandskov. Det er en særdeles usikker skolevej for de børn, der cykler til og fra skole på vejen. Vi mener, der er lavet trafiktælling på vejen. Anni spørger Gitte Merstrand, om det er korrekt og hvad hensigten med det er.
Afhængigt af svaret vedr. trafiktælling laver Jørn Flemming og Anni udkast til skrivelse til medlemmerne af Vej- og Trafikudvalget. Det sendes til kommentarer hos lokalrådsmedlemmerne inden det sendes til udvalget.

Cykeltælling til efteråret??
Vi vil gerne deltage i kommunens tiltag om tælling af cyklister i området på et givet tidspunkt i september. Dette er meddelt Jane Næsborg fra Silkeborg Kommune.

Nyt fra medlemmerne
Jan har modtaget skrivelse fra plejecentrets lokalleder Tove Kamp Hansen om, at plejecentret gerne vil være en endnu mere aktiv del af lokalsamfundet end de er p.t. hun inviterer derfor Lokalrådet til ide-udveksling og samarbejde. Jan svarer hende med opfordring til at formidle ønsket i Lars Faarups nyhedsbrev.

Vi taler om at formidle følgende i Nyhedsbrevet:
Muligheden for at tage kørekursus for seniorbilister gennem kommunen
App til registrering af uheld, hvor der ikke optages politirapport

Jan ønsker at gå af som formand men forblive medlem af Lokalrådet. Vi taler om muligheden for en bred konstituering uden formand. Anni forhører sig om dette hos Jette Ravnholdt.

Bodil, Anne-Marie og Anni har været til temamøde om trafiksikkerhed. Anni efterlyser dias fra mødet hos Gitte Merstrand. Hun spørger om muligheden for at få kort med en QR-kode til cykelstier og ruter i Silkeborg Kommune.

Evt.
Malingen på de to 2 minus 1-veje er nogen steder ved at være slidt af, især på Buskhedevej men også nogen steder på Kragelundvej/Østerbordingvej. Anni skriver til Gitte Merstrand om dette.


Referat
Stormøde på Kragelund Skole
Tirsdag den 15. Marts 2016 kl. 19.00

1. Velkomst
Lokalrådets formand Jan Jensen bød velkommen til de knap 50 fremmødte. Lokalrådet foreslår Jørn Flemming Hansen som dirigent – ingen indsigelser hertil.

2. Formandens beretning
Jan Jensen kunne berette om et forholdsvis ”stille” år i Lokalrådet uden de helt store ting at tage stilling til. De områder, der har været i fokus er:
Halbyggeri. Jørn Flemming Hansen har siddet med i Haludvalget og deltaget i planlægningsarbejdet. Byggeriet er klar til at starte senere i år (se punkt 5).
Brev til Cyklistforbundet om Lokalrådets mening om forholdene for cyklister i lokalområdet. Vi har blandt andet peget på, at mange indfaldsveje er smalle og derfor farlige for cyklister, da der er meget tung trafik.
Indvielse af 2 minus 1-vejene.
Etablering af hjertestarter ved Forsamlingshuset i samarbejde med Forsamlingshuset og foreningen ”Kunsten at redde liv”. Sidstnævnte stod for at finde sponsorer til indkøb af hjertestarter og varmeskab.
Lokalrådet har brugt retten til at selvsupplere, og indtrådt er Bodil Thomsen Larson.

3. Fremlæggelse af regnskabet
Kasserer Jørn Flemming Hansen fremlagde regnskabet for 2015. Af indtægter var der 6.000 kr. i tilskud fra Silkeborg Kommune. Udgifterne beløb sig til 2492,80 kr. Den største udgift på 1.735 kr. var for trykning af Lokalrådets nyhedsblad ”Paraplyen”. Denne udgift falder væk i 2016, da Nyhedsbrevet bliver udsendt gennem Lars Faarups nyhedsbrev. Årets overskud var 3522,15 kr. Jørn Flemming udtrykte, at Lokalrådet vil diskutere, hvor de indestående 14.517,74 kr. kan gøre bedst gavn for så mange som muligt: Er det ting i relation til hallen, er det til forskønnelse/aktivitet på pladsen overfor Forsamlingshuset eller er det …?
Regnskabet godkendt.

4. Indlæg om Kragelund Skole og den nye skolestruktur
Formand for skolebestyrelsen for Kragelund og Funder skole, Anna Grethe Pinholt Aggerholm, orienterede om processen med den nye skolestruktur fra oplægget i efteråret 2015, arbejdet med at udarbejde høringssvar til forslaget om, at 27 skoler skule blive til 9 skolefællesskaber med bevarelse af de 27 matrikler, forslaget der blev taget af bordet, det næste store arbejde med at besvare 9 omfattende spørgsmål til nu, hvor politikerne arbejder med svarene. Der har været et godt samarbejde i skolebestyrelsen og der er en lærerstab, der er omstillingsparat og initiativrig.
En vigtig dato er den 24. maj, hvor der bliver sendt svar til de skoler, der bliver involveret i ændringer. Der bliver igen en høringsfrist frem til den 7. juni og endelig den 27.juni kommer der svar på, hvilke ændringer der kommer til at ske.
Kragelund og Funder skole har allerede etableret ledelsesfællesskab, hvilket gør, at Anna Grethe håber, at Kragelund skole undgår at blive berørt af ændringerne.
Bestyrelsen har opfordret politikerne til ikke at udsulte skolerne - Silkeborg Kommune ligger 3. lavest mht. hvad der bruges på skolerne.

5. Indlæg om den kommende hal
Anna Grethe Pinholt Aggerholm orienterede om, at der nu er nedsat et Ide- og Programudvalg bestående udover hende selv af Kurt Mogensen. Anna Grethe fortalte om, at placeringen af hallen overfor klubhuset er Haludvalgets 2. prioritet. Haludvalget er dog godt tilfredse med endelig at kunne komme i gang. Det bliver en hal med omklædningsrum i forlængelse af selve hallen, hvilket giver mulighed for at indskyde et dæk over omklædningsrummene og derved få et disponibelt rum ovenpå. Vigtige datoer i halprojekter er: 23. maj tilbudsindhentning, 1. juni Ide- og Programudvalgsmøde med valg af entreprenør, 8. juni kontrakt med entreprenør, hvorefter der kan søges byggetilladelse, 8. september byggestart og 17. maj 2017 står hallen færdig!
Formand for FK 73 og medlem af haludvalget Erling Glud Nielsen udtrykte foreningens glæde over endelig at få en hal. For nuværende spiller foreningens medlemmer for eksempel badminton i Kjellerup, og store børnegymnastikhold er stuvet sammen i gymnastiksalen. Hallen giver også mulighed for nye tiltag som for eksempel spinning. Budgettet for hallen er 10,5 millioner kroner, men der bliver brug for frivillig arbejdskraft blandt andet til fældning af skov, fjernelse af rødder samt anlæggelse af belægning mellem hal og klubhus. Der bliver også brug for, at vi selv samler penge ind. Halsparefonden begyndte indsamling for 8 år siden - de penge bliver nu frigivet, ligesom der stadig kan doneres til fonden.
Lokalrådet var vidende om, at Hallen er i høring med henblik på dispensation for højde.
Fra salen blev der spurgt til parkeringsforhold. Ifølge kommunens regler skal der etableres en parkeringsplads pr. 50 kvadratmeter – det vil sige 30 parkeringspladser ekstra. Det overvejes at søge dispensation for antallet.

6. Indlæg om Kragelundområdets fremtidige byudvikling
Byrådsmedlem Lars Faarup, bosat i Kragelund, orienterede om, at antallet af nye boliger i Silkeborg Kommune har været kraftigt faldende men dog er på vej op. I vores lokalområde er der i 2003-2014 opført 64 nye boliger – men i 2015 ingen nye boliger i Frederiksdal og Kragelund. I 2016 er der dog allerede 3 byggerier i gang.
Det særlige for området er, at det både er et OSD-område (særlige drikkevandsressourcer) og et NFI-område (nitratfølsomt indvindingsområde). Det betyder, at der er restriktioner for hvad og hvor, der må bygges. Vi må udstykke til sokkelhuse, og Peer Stenholt opfordrer til at henvende sig, hvis man har interesse i det.
Lokalrådet vil i forbindelse med ny kommuneplan indgive kommentarer med henblik på at kunne komme i gang med byggeri – også almennyttige boliger kan være en mulighed, hvor der nu må bygges sokkelhuse. Fra salen foreslås, at kommunens nye planchef inviteres herud til dialog – det har Lokalrådet noteret.
Lokalrådet opfordrede Lars Faarup og Gitte Willumsen til at arbejde for en udbedring af Sinding Hedevej.

7. Indlæg om Kragelund Svømmebad
Svømmebadets kasserer Anja Vindum præsenterede sig selv og bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen består af 5 medlemmer – der er brug for flere, men det er svært at rekruttere nye medlemmer. Glædeligt er det dog, at der på det sidste har været livreddertilslutning. 2015 var præget af dårligt vejr, hvilket betød, at for at sikre 25 grader i bassinet var det nødvendigt at supplere opvarmningen udover det, solcellerne kunne give. Det blev dyrt – i 2015 blev brugt ca. 133.000 kwh mod ca. 16.000 i 2014 (der dog var en kort sæson med opstart 1. juni). Regnskabet for 2015 viser et samlet tab på 128.000,- kr. Besøgstallet faldt med 1/3 i forhold til 2013 til ca. 5000 besøgende.
Anja gav udtryk for, at det ikke kan gå med endnu en ”dårlig” sæson. Bestyrelsen har derfor besluttet at afkorte 2016-sæsonen ved først at åbne medio maj. Ligeledes vil de rette henvendelse til Silkeborg Kommune med henblik på tilskud i solfattige perioder. Støttemedlemsskaber, køb af familie- og sæsonkort vil også hjælpe. Anja efterlyste gode ideer fra salen og der kom mange fine forslag: Sponsorsvømnings-arrangement, vandspinning, kontakt til triatlonforeninger for udleje af bassin, vejkonkurrence, søge kulturafdelingens pulje til kulturarrangement.

8. Indkomne forslag
Ingen forslag.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Poul Arne Danielsen og Lars Faarup blev genvalgt.

10. Evt.
Fra salen blev fremført en undren over, at der sjældent står noget fra Frederiksdal-Kragelund i avisen, og der er heller ingen journalist til stede ved dette møde. Jan Jensen forklarer, at der er meldt afbud pga. arrangement i Thorning. Alle opfordres til at skrive til Avisen, når der sker noget. Det foreslås, at Lars Faarups nyhedsbrev sendes til én af journalisterne, når det vurderes relevant. Det vil Lars være opmærksom på, og derudover vil han kontakte avisen med henblik på at få vores arrangementer under ”Det Sker” tydeligere frem.
Et andet spørgsmål gik på, hvad området overfor forsamlingshuset skal bruges til. Det foreslås, at græsarealet  for eksempel bruges ved sponsorcykelløbet, ligesom Bryghusets sommerfest kommer til at foregå der. Håbet er, at der bliver bygget boliger der på et tidspunkt.


Referat lokalrådsmøde hos Bodil Thomsen
Mandag den 15. februar 2016 kl. 19.30

Deltagere: Jan Jensen, Jørn Flemming Hansen, Anne-Marie Lykke, Anni Riemenschneider, Bodil Thomsen
Afbud: Lone Rosenkvist

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt. Vi aftaler, at kommentarer til fremtidige referater skal være referenten i hænde senest 14 dage efter modtaget referat. Ellers er referatet godkendt.

2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt.

3. Planlægning af stormøde. Dato, sted, indhold, oplægsholdere, praktiske aftaler
Stormødet bliver den 15. marts kl.19 på skolen med punkterne hallen v. Haludvalget, skolens fremtid ved Skolebestyrelsen, Byudvikling v. Lars Faarup samt de faste punkter Formandens beretning samt regnskabet. Svømmebadet høres, om de vil have et orienteringspunkt på dagsordenen,
Hvem gør hvad:
Jan: Kontakter Morten Hogland, svømmebadet, vedrørende punkt på dagsorden.
Booker skolen.
Giver Skolebestyrelsen besked om dato.
Udarbejder dagsorden, der sendes til Anni (gerne senest 1. marts)
Anne-Marie: Sørger for te, sukker, mælk, småkager, øl og vand. Kopper og engangskrus.
Anni: Skriver forhåndsinformation om Stormødet i Lars Faarups nyhedsbrev.
Giver byansvarlig Solveig Jensen besked om Stormødet.
Kopierer dagsorden til gule A3-ophæng til brugs, forsamlingshuse, skole og børnehave.
Alle: Tager en kande kaffe med.
Vi mødes kl. 18.15 forud for Stormødet.

4. Hvordan griber vi det kommende arbejde med kommuneplanen an?
Lokalrådsmødet den 25. maj flyttes til den 27. april kl.19.30 hos Jan mhp. at vi kan nå at diskutere, hvordan vi griber det an.

5. Ansvar for hjertestarteren ved Forsamlingshuset
Lokalrådet har ansvar for hjertestarteren. Vi aftaler, at Anne-Marie tjekker hjertestarteren 1 gang/mdr. og noterer det i en log-bog. Vi undersøger, om vi har serviceaftalen.

6. Nyt fra medlemmerne
Jørn Flemming har været til møde i Haludvalget vedrørende den endelige placering af hallen, som der nu er enighed om. Haludvalget orienter på Stormødet den 15. marts.

7. Evt.

Referent Anni Riemenschneider

 

Referat fra lokalrådsmøde hos Anne-Marie Lykke
Onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.30

Deltagere: Jan Jensen, Jørn Flemming Hansen, Lone Rosenkvist, Anne-Marie Lykke, Anni Riemenschneider, Bodil Thomsen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.

2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

3. Velkommen til Bodil Thomsen
Vi byder Bodil Thomsen velkommen som nyt lokalrådsmedlem. Vi benytter dermed rådets mulighed for at selvsupplere.

4. Dato og oplægsholdere til stormødet
Vi aftaler, at det bliver den 8, 9, 15 eller 16. marts. Jørn Flemming taler med Haludvalget om et punkt, der handler om halplanerne og mulige oplægsholdere. Jan taler med Anna Grete Pinholdt fra Skolebestyrelsen om et punkt vedr. skolestrukturen. Vi fastsætter den endelige dato, når de endelige oplægsholdere er på plads.

5. Mødedatoer
Den 15. februar kl. 19.30 hos Lone
Den 25. maj kl. 19.30 hos Jan

6. Halplanerne
Jørn Flemming har været til møde med Haludvalget, DAI og kommunens folk vedr. placering af hallen. Der er tre forslag til placering, som i øjeblikket diskuteres i Haludvalget.

Referent Anni Riemenschneider